Projektowanie

Projektowanie logistyczne

 • USŁUGI DORADCZE I PROJEKTOWE

Oferujemy usługi doradcze i projektowe ściśle skoncentrowane na logistyce przepływu materiałowego. Kształtujemy procesy logistyki magazynowej, aby zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnych środków pracy i płynny przepływ fizycznego strumienia towarów.

Naszą ofertę kierujemy do firm, które planują lub realizują projekty związane z budową nowego magazynu lub z modernizacją infrastruktury i organizacji pracy obiektu już istniejącego.

Dzięki usługom doradczym oraz projektowym nasi klienci unikają ryzyka błędnych niedoszacowania kosztów inwestycji, niedopasowania i braku wobec planowanego rozwoju rmy lub dynamicznie zmieniających warunków współpracy z kontrahentami oraz klientami.
Logifact świadczy kompleksowe usługi począwszy od audytu logistycznego, doradztwo logistyczne, projektowanie logistyczne a skończywszy na profesjonalnego systemu zarządzania magazynem dla którego dobrą (fundamentem) jest koncepcja funkcjonalno- przestrzenna magazynu

 • OFERTA W ZAKRESIE USŁUG DORADCZYCH I PROJEKTOWYCH OBEJMUJE:
  • - Audyt logistyczny
  • - Doradztwo logistyczne
  • - Optymalizację logistyki dla istniejących magazynów oraz hal produkcyjnych
  • - Projektowanie logistyczne dla nowych projektowanych magazynów lub produkcyjnych
 • AUDYT LOGISTYCZNY

Wizja lokalna (wizyta robocza) w magazynie Klienta realizowana przez doświadczonego logistyka w celu określenia stanu  faktycznego.  Na bazie tej wizyty przygotowywany jest raport zaleceń z rekomendacjami / wskazaniami kierunków możliwych usprawnień krótkoterminowych (organizacyjnych) i długoterminowych (inwestycyjnych).

 • DORADZTWO LOGISTYCZNE

Specjalistyczne usługi doradcze od udzielania wsparcia w zakresie rozwiązywania bieżących problemów związanych z logistyką przepływu materiałów, aż po realizację dedykowanych usług konsultingowych oraz wsparcie w podejmowaniu
strategicznych decyzji dotyczących logistyki magazynowej oraz produkcyjnej. 

Zakres doradztwa obejmuje organizację i przebieg procesów logistycznych, elementy infrastruktury magazynowej, systemy zarządzania magazynem oraz
dodatkową technologię wspomagającą pracę magazynu (systemy IT, automatyka magazynowa, radiowe terminale mobilne, technologia automatycznej identykacji, urządzenia wspomagające itd.)

 •  OPTYMALIZACJA LOGISTYKI

Projekty logistyczne ukierunkowane na wzrost wydajności oraz usprawnienie procesów logistycznych istniejącego magazynu lub hali produkcyjnej.
 Istotą optymalizacji logistyki jest maksymalne wykorzystanie zasobów posiadanych przez przedsiębiorstwo z jednoczesnym wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych zwiększających efektywność i wydajność dla
wszystkich procesów logistycznych lub wybranych poszczególnych procesów.

 • Zakres usług projektowych obejmuje:
  • Analizę procesów przepływu materiałowego, zapasów oraz organizacji pracy magazynu w wyniku, której (po uwzględnieniu prognoz wzrostu) opracowywane są:
   • - dane liczbowe opisujące docelowy system logistyczny i stanowiące podstawę  przyszłych prac projektowych,
   • - schemat docelowego przepływu materiałów w magazynie,
   • - główne założenia dla przyszłej organizacji pracy w magazynie.
  • Opracowanie wariantowych koncepcji ukształtowania funkcjonalno –  przestrzennego magazynu, która obejmuje zaprojektowanie m.in.:
   • - odpowiedniej ilości i wielkość niezbędnych stref magazynowych,
   • - optymalnego systemu składowania dla poszczególnych stref,
   • - właściwej ilości oraz typów środków transportu wewnętrznego,
   • - prawidłowego doboru stanowisk pracy w każdej ze stref magazynowych,
   • - inne.
  • Projekt systemu przepływu materiałowego, tzn.:
   • - opis organizacji pracy oraz procesów zachodzących w każdej ze stref magazynowych,
   • - ostateczny dobór wyposażenia technicznego,
   • - obliczenie maksymalnych wydajności dla poszczególnych stref,
   • - określenie zasad organizacji pracy.