logifact ® 3S

System wspomagania spedycji

  • INFORMATYCZNY SYSTEM WSPOMAGANIA SPEDYCJI

Informatyczny System Wspomagania Spedycji logifact®3S (Shipping Support System), powstał z myślą o potrzebach firm produkcyjno-handlowych i usługowych, które samodzielnie planują i organizują transport towarów. System Wspierania Spedycji wyposażony jest w funkcjonalności, które umożliwiają usprawnienie realizacji zadań dyspozytorskich w zakresie operacji transportowych, takich jak:

  • wspomaganie planowania transportów samochodowych,
  • kontrolowanie realizacji operacji transportowych,
  • ewidencja i rozliczanie kosztów transportu

W strukturze zarządzania przedsiębiorstwa system ten może stanowić dopełnienie systemów klasy ERP lub WMS logifact®3S może być eksploatowany jako system połączony z systemem klasy ERP lub WMS - w tym także z kilkoma systemami jednocześnie. W przypadku zastosowania logifact®3S jako produktu samodzielnego, niepołączonego z systemami zarządzania na innych poziomach, zasilanie niezbędnymi danymi realizowane może być manualnie z poziomu użytkownika:

  • LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJONALNOŚCI LOGIFACT®3S
  • Wprowadzanie i edycja zleceń, które mogą być wprowadzane ręcznie lub poprzez interfejs z systemu zewnętrznego - najczęściej ERP lub WMS.
  • Obsługa zleceń - przegląd, możliwość wstępnego zaplanowania terminu wysyłki, ogólny pogląd na ilość pracy wynikającej bezpośrednio z konieczności przetransportowania towaru z magazynu do odbiorcy
  • Automatyczna konwersja zleceń w zadania transportowe z możliwością podzielenia zlecenia na mniejsze części, jeżeli nie jest możliwe przetransportowanie w całości całego zlecenia
  • Ręczne wprowadzanie zadań stosowane w przypadku, gdy zadania transportowe nie wynikają bezpośrednio z zamówień klientów. Mogą to być takie zadania, jak transport pustych palet, przewożenie dodatkowych materiałów marketingowych, dokumentów, itp.
  • Planowanie transportów obejmujące
- przydział zadań do struktury dystrybucji (automatyczny lub ręczny)
- planowanie środków transportu (na podstawie ilości i wielkości zadań)
- planowanie trasy środka transportu, szacowanie kosztów transportu
- interfejs transportów z systemami zewnętrznymi (wymiana danych o zaplanowanych transportach, jak również o stopniu realizacji transportu po opuszczeniu magazynu)

Rozliczanie kosztów obejmujące zebranie danych o faktycznych kosztach wykonanego transportu. Funkcja ta może być połączona z rozbiciem kosztów na poszczególne zadania, typy kosztów itp.